شهدا خادم نمیخواهند...
 
شهدا
کاری زینبی میخواهند از من و تو؛خواهرجان...
شهدا "زینب"میخواهند:خادم الزینب"س"...
شهدا کار برای خدا می خواهند
شهدا حتی نفس کشیدن هم
فقط و فقط برای خدا می خواهند؛
درست مثل شهید همت!و...
اینجا جایی برای نفس کشیدن است...
اینجا به خدا نزدیک تریم
اینجا هم زنده ای و هم زندگی میکنی...
اینجا خلوص نیت حرف اول واخر است...
اینجا دوکوهه و هویزه و فکه وشلمچه  دارد...
اینجا چمران دارد...
اینجا به هوای شهادت نزدیک تریم....
اینجاجاذبه های گردشگری
یک جاباهم در شهدا جمع شده ...
جناب خورشیدی می گفت
جذب مسیر نشوید؛
زیبایی های مسیر شما را از "اصل"جدانکند...
اینجا فقط "تقرب "و کار برای خدا...
اینجا آمده ایم تا خودمان بانفس مبارزه کنیم
نه اینکه دیگران را هدایت کنیم....
اینجا پست و مقام و جایگاه مهم نیست!!!!.
هرجا که ماموریت دادند
باید گفت به روی چشم!
و همانجا میشود "سنگر خودسازی".
اینجا عقل و عشق باهم یکی میشوند...
اینجا قرار و بی قراری درهم آمیخته میشود!!!.
اینجا حال و هوای قرارهای عاشقی دارد...
 اینجا آسمان به زمین نزدیک تر است...
و
اینجا "شهدا"هوای دلت را بیشتر دارند...
بمان باشهدا.
منبع : دار وندارمه آقا |سنگر خودسازی
برچسب ها : شهدا ,هوای ,سنگر خودسازی ,نزدیک تریم